КРАЖБА. Правна Защита

Кражбата е едно от най-често срещаните престъпления в наши дни (кражба на пари, кражба на кола, кражба от жилище и др.). Тя е такова посегателство върху собствеността, което законът въздига в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода до осем години. Регламентирана е в Глава V, Раздел I от Наказателния кодекс.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КРАЖБАТА?

Кражбата представлява отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго без неговото съгласие, a намерението на дееца е да я присвои. Това става, като извършителят прекъсне чуждото владение и установи в своя власт владение върху вещта.

Тук е важно да отбележим, че  не е задължително лицето, което първоначално владее вещта да е неин собственик. В тази връзка, възможно е извършване на кражба на чужда вещ, а дори и на предходно открадната такава.

КОИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ МОГАТ НА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА КРАЖБАТА?

Предвид гореизложеното, предмет на престъплението „кражба“ могат да бъдат, както забравените вещи, така и вещите, които са оставени на обществено доверие, без постоянен надзор, независимо от това къде се намират - на поле, или в населено място. Предмет на кражба могат да бъдат и електрическата, топлинната и друга енергия. В допълнение, предмет на кражба могат да бъдат, както пари, така и всякакъв вид книжа, ценни или не, които материализират имуществени права.

КОИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА КРАЖБАТА?

Тук е важно да се спрем на това, че една загубена вещ не може да бъде предмет на престъплението „кражба“. Това е така, тъй като владелецът е загубил вещта, от което следва, че той се е лишил от владението върху нея. Поради тази причина при присвояване на загубена вещ липсва един от елементите на престъплението „кражба“ - отнемане на владението на вещта.

Следва да разграничаваме забравените от загубените вещи. Забравените вещи, например в превозно транспортно средство, в чакалня или други обществени заведения, не следва да се считат за загубени, тъй като лицето, което е забравило вещта, не е прекъснало владението си. От горното можем да направим обоснован извод, че отнемането на забравена вещ е кражба.

ИМА ЛИ РАЗЛИКА МЕЖДУ КРАЖБА И ГРАБЕЖ?

Говорейки за „кражба“, трябва да направим съществено разграничение между нея и грабежа. Грабежът също представлява отнеме на чужда движима вещ от владението на другиго с намерение противозаконно присвояване, което е въздигнато от закона в престъпление и е наказуемо с лишаване от свобода. За разлика от кражбата обаче, при грабежа за присвояване на чуждата вещ се употребява сила или заплашване. При този състав на престъпление имаме упражнена принуда, с която се сломява съпротивата на владелеца. Тази принуда може да се изразява, както във физическо насилие, така и в просто заплаха за здравето или живота на жертвата.

КАКВИ ВИДОВЕ КРАЖБА ИМА?

Видовете кражба и техните наказания са регламентирани в чл. 195 от Наказателния кодекс. В тази връзка, различните видове ще разглеждаме като по-тежко наказуеми /квалифицирани състави/ или по – леко наказуеми /привилигировани състави/ от основния състав. Това е и критерият досежно обстоятелството за колко години ще бъде наложено наказанието „лишаване от свобода“.

Видовете привилегировани квалифицирани състави на кражбата са:

 • кражба при бедствиe /пожар, наводнение, корабокрушение, катастрофа, война и т.н./;
 • кражба на вещ без надзор;
 • кражба извършена чрез взломни действия;
 • кражба, извършена с помощта на МПС или техническо средство;
 • кражба на моторно превозно средство;
 • кражба извършена при по специален начин, предварителен сгворо;
 • Кражба, извършена от длъжностно лице;
 • кражба от гроб на покойник;
 • кражба на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия или боеприпаси за огнестрелни оръжия ;
 • кражба с цел снабдяване със средства за извършване на престъпление;
 • повторна кражба, кражба в големи размери, кражба - маловажен случай;

КАКВА Е ЗАЩИТАТА ПРИ ОБВИНЕНИЕ В КРАЖБА?

Защитата при обвнинение в кражба може да се гради на множество плоскости, като те зависят и от обстоятелствата, при които е извършено деянието: причините, подбудите, мотивите на извършителя и т.н.

В случай че имате нужда да се изгради правилна защитна теза, ние, съветваме винаги да се обръщате към опитен адвокат в сферата на наказателното право, които ще ви ориентира към всички смекчаващи или отегчаващи вината обстоятелства, а така също ще ви даде насоки за релевантни факти, които да изтъкнете в процеса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *